DDG Insolvency

Serviciile noastre

În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 85∕2014 societatea noastră beneficiază de concursul unei echipe cu o vastă experienţă în domeniul insolvenţei, expertizei contabile, precum şi al unor specialişti în dreptul civil, comercial, financiar-fiscal, cu o temeinică pregătire teoretică şi practică.

CONSULTANȚĂ AFACERI ȘI MANAGEMENT

A. RESTRUCTURAREA OPERAȚIONALĂ

Restructurarea operațională reprezintă identificarea cauzelor de performanță nesatisfăcătoare ale unei companii și elaborarea strategiilor pentru a atinge îmbunătățirea performanței și o eficiență operațională superioară a afacerii. Scopul urmărit este creșterea profitabilității operațiunilor cu consecința directă a obținerii unei creșteri de durată a performanței afacerii în beneficiul acționarilor, a colaboratorilor și a partenerilor. Restructurarea operațională se concentrează pe dezvoltarea următoarelor direcții strategice:

 • Optimizarea vânzărilor
 • Reducerea costurilor
 • Eficientizarea proceselor productive și administrative
 • Diversificarea și extinderea domeniului activității economice
 • Profesionalizarea managementului companiei și implementarea procedurilor menite să ofere stabilitate, coerență și claritate în desfășurarea activității indiferent de circumstanțe

B. RESTRUCTURAREA FINANCIARĂ

Când o companie se află în dificultate financiară și nu își poate plăti datoriile (fiscale, financiare sau comerciale) sau își încalcă angajamentele față de angajați și colaboratori, managementul acesteia poate adopta măsuri menite să protejeze afacerea și să ofere întreprinderii o platformă de funcționare stabilă. Există o gamă largă de opțiuni pentru ameliorarea „sănătății financiare” a unei companii – de la îmbunătățiri operaționale auto-inițiate și reorganizarea extrajudiciară, până la proceduri de restructurare sub controlul judiciar. Procedurile adoptate de către managementul statutar al companiei pot include:

 • Efectuarea unei evaluarea independente a afacerii – Primul pas al restructurării financiare este o evaluare independentă a afacerii. Scopul acestui demers constă în identificarea problemelor esențiale sau a deficiențelor performanței financiare, identificarea opțiunilor și elaborarea recomandărilor cu privire la posibilele soluții;
 • Pregătirea și implementarea unei strategii de restructurare – asistență în pregătirea unui plan de afaceri ținând cont de opțiunile de restructurare propuse, propunerea și implementarea ajustărilor instrumentelor care corespund strategiei de restructurare aleasă,
 • Refinanțare – evaluarea structurii capitalului, negocierea unor condiții mai bune de finanțare, negociere de termene de grație și reeșalonări, restructurarea și refinanțarea datoriilor, asistență în determinarea capacități optime a de îndatorare a companiei, asistență în modificarea structurii capitalului, sprijin în negocierea contractelor de finanțare;
 • Obținerea de fonduri – sprijin în asigurarea de finanțări externe, managementul relației cu potențialii investitori, gestionarea proiectelor de finanțare, selectarea celor mai competitivi investitori;
 • Consilierea acționarilor/asociaților pentru asigurarea gestionării și monitorizării optime a fluxului de numerar și creșterea veniturilor nete ale companiei.

C. RESTRUCTURAREA FISCALĂ ( ORDONANȚA 6/2019 PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE)

Putem oferi asistență fiscală și juridică companiilor care doresc să-și restructureze datoriile guvernamentale, în conformitate cu Ordonanța Guvernului numărul 6/2019, respectiv obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii. Activitățile principale desfășurate într-un astfel de caz sunt:

 • Conceperea planului de restructurare a datoriilor și întocmirea testul creditorului privat prudent. Planul de restructurare cuprinde măsurile de restructurare a debitorului şi modalităţile prin care debitorul înţelege să depăşească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare, măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare, precum şi prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanţi care să demonstreze restaurarea viabilităţii debitorului.

 • Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent şi diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât şi cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

 • Restructurarea obligaţiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, din care una dintre măsuri trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare. Măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

a) înlesniri la plata obligaţiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, în sensul prezentului capitol, se înţelege plata eşalonată a obligaţiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor şi/sau a unei cote din obligaţiile bugetare principale, în vederea anulării potrivit art. 18.

b) conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale, în condiţiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;

c) stingerea obligaţiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, potrivit dispoziţiilor art. 263 din Codul de procedură fiscală;

d) anularea unor obligaţii bugetare principale potrivit art. 18.

 • Consiliere și asistență în timpul procesului de avizare a planului de restructurare fiscală în raport cu autoritățile fiscale
 • Urmărirea și monitorizarea implementării și executării planului de restructurare a datoriilor fiscale

CONSULTANȚĂ ÎN CADRUL PROCEDURILOR JUDICIARE DE PREVENIRE A INSOLVENȚEI

Societatea DDG Insolvency IPURL este membră a Uniunii Naționale a practicienilor în Insolvență din România din anul 2011, fiind legal abilitată să ofere consultanță în cadrul procedurilor judiciare de prevenire a insolvenței. Legislația din România prevede două astfel de proceduri:

A. ACORDUL DE RESTRUCTURARE

Acordul de restructurare constituie un instrument de prevenire a insolvenței care se aplică companiilor aflate în stare de dificultate, dar care nu se află încă în stare de insolvență, respectiv nu se regăsesc în incapacitate de plată. Cadrul normativ care permite perfectarea acordului de restructurare a fost introdus în legislația națională în anul 2022, ca urmare a transpunerii Directivei (EU) 2019/1023 privind restructurarea și insolvența.

Măsurile de restructurare propuse printr-un acord de restructurare pot fi:

 • restructurarea operaţională a activităţilor desfăşurate de debitor;
 • schimbarea componenţei, a condiţiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;
 • valorificarea unor active ale debitorului;
 • valorificarea întreprinderii ca ansamblu independent;
 • fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii;
 • modificarea structurii capitalului social al debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi acţionari sau asociaţi sau prin conversia creanţelor în acţiuni, cu majorarea corespunzătoare a capitalului social;

Daca acordul de restructurare este avizat/întocmit de către practicianul în insolvență, votat de către creditori sau confirmat de judecător, activitatea companiei va fi restructurată în mod corespunzător, acordul confirmat fiind opozabil tuturor creditorilor afectați, inclusiv celor care au votat împotrivă sau nu și-au exprimat votul.

Pe durata acordului de restructurare, administratorul restructurării va monitoriza implementarea acordului și va transmite trimestrial creditorilor afectați, un raport de analiză prin care va prezenta modalitatea de îndeplinire a acordului, precum și dacă se menține viabilitatea afacerii.

B. PROCEDURA CONCORDATULUI PREVENTIV

Procedura concordatului preventiv reprezintă procedura judiciară de prevenire a insolvenței, a cărei deschidere suspendă executările silite în condițiile prezentei legi, iar debitorul își redresează activitatea și își achită total sau parțial creanțele afectate în baza unui plan de restructurare votat de creditorii ale căror creanțe sunt afectate și omologat de judecătorul sindic.

Măsurile de restructurare care pot fi propuse în cadrul unui astfel de plan sunt:

 • restructurarea operaţională a activităţilor desfăşurate de debitor;
 • schimbarea componenţei, a condiţiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;
 • valorificarea unor active ale debitorului;
 • valorificarea întreprinderii ca ansamblu independent;
 • fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii;
 • modificarea structurii capitalului social al debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi acţionari sau asociaţi sau prin conversia creanţelor în acţiuni, cu majorarea corespunzătoare a capitalului social;

 

Principalele atribuții ale administratorului concordatar sunt următoarele:

a) întocmeşte raportul privind starea de dificultate a debitorului, lista creanţelor şi lista creanţelor în litigiu;

b) elaborează sau, după caz, asistă debitorul în elaborarea planului de restructurare;

c) asistă debitorul sau, la cererea acestuia, negociază planul de restructurare şi face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi creditori ori între creditori;

d) poate solicita judecătorului-sindic verificarea legalităţii constituirii categoriilor şi subcategoriilor de creanţe;

e) convoacă, dacă este cazul, şedinţe colective ale creditorilor titulari ai unor creanţe afectate şi întocmeşte procesul-verbal al acestora;

f) supraveghează îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin planul de restructurare;

g) întocmeşte, depune la dosarul cauzei şi transmite creditorilor afectaţi rapoarte trimestriale asupra activităţii sale şi a debitorului;

h) monitorizează şi, dacă este cazul, asistă debitorul la implementarea planului de restructurare prin orice acţiuni prevăzute prin acesta sau care sunt necesare în vederea realizării planului, cum ar fi: măsuri operaţionale, valorificare de active, valorificarea întreprinderii sau a unei părţi din aceasta ca ansamblu independent;

Termenul pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordatul preventiv este de 24 de luni de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni.

Efectele principale ale omologării concordatului sunt următoarele:

 • suspendarea de drept a oricăror urmăriri individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului şi a curgerii prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului;
 • nu se suspendă de drept curgerea dobânzilor, a penalităţilor şi a oricăror alte cheltuieli aferente creanţelor față de creditorii semnatari, cu excepția situației în care aceștia își exprimă expres, în scris, acordul în sens contrar, acord care va fi menționat în proiectul de concordat;
 • suspendarea judiciară a tuturor procedurilor de executare silită de la data pronunțării omologării.

CONSULTANȚĂ ÎN CADRUL PROCEDURII INSOLVENȚEI

Procedura de insolvenţă constituie o procedură judiciară colectivă avînd ca scop acoperirea pasivului debitorului, procedură în cadrul căreia debitorul beneficiază, atunci când este posibil, de şansa de redresare a activităţii sale.

Procedura generală de insolvență reprezintă procedura de insolvenţă prin care un debitor care îndeplineşte condiţiile legale în materie, intră, după perioada de observaţie, succesiv, în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului sau, separat, numai în reorganizare judiciară ori doar în procedura falimentului;

Conform legii nr. 85/2014, atribuțiile de administrare judiciară sau lichidare judiciară nu pot fi îndeplinite decât de către o persoană fizică sau persoană juridică, care deține calitatea de practician în insolvenţă, potrivit legii. Societatea DDG Insolvency IPURL este membră a Uniunii Naționale a practicienilor în Insolvență din România din anul 2011, fiind legal abilitată să ofere consultanță în cadrul procedurilor judiciare de insolvență, respectiv să își asume atribuțiile de administrare judiciară sau lichidare judiciară.

Societatea a acumulat o experiență vastă în cadrul a sute de dosare de insolvență gestionate cu succes pe întreg teritoriul României.

Principiile care guvernează activitatea practicianului în insolvență, sunt:

 1. Maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor;
 2. Acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă a afacerii, pentru menţinerea activităţii economice şi protejarea locurilor de muncă, prin accesul efectiv al debitorului la mijloace de avertizare timpurie, prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei sau prin procedura de reorganizare judiciară, fără a aduce atingere altor soluţii de redresare;
 3. Asigurarea unor proceduri de prevenire a insolvenţei şi insolvenţă eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri, de natură a duce la descărcarea de obligaţii;
 4. Asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang;
 5. Asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedurile prevăzute de prezenta lege;
  Protejarea informaţiilor de natură concurenţială privind afacerea debitorului, fără a împiedica accesul creditorilor la informaţiile necesare şi relevante care să le permită acestora să adopte o decizie în procedurile de prevenire a insolvenţei şi de reorganizare judiciară;
 6. Recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile;
 7. Limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate prin recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată în cazul insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenţei unui cocontractant, având ca efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată între părţi sau chiar la zero atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanţii financiare;
 8. Asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, în perioada de observaţie şi de reorganizare, cu acordarea unui tratament adecvat, prioritar la plată, pentru protejarea acestor creanţe;
 9. Fundamentarea votului pentru aprobarea acordului/planului de restructurare sau de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urmând să se ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau mai mari decât ar primi în cazul următoarei alternative optime sau în faliment, după caz;
 10. Favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui acord de restructurare sau, după caz, a unui concordat preventiv, asigurând continuitatea întreprinderii;
 11. Valorificarea în timp util şi într-o manieră cât mai eficientă a activelor;
 12. În cazul grupului de societăţi, coordonarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în scopul abordării integrate a acestora;
 13. Administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către practicieni în insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată, în limitele prevăzute de prezenta lege.

Societatea noastră oferă următoarele servicii:

 • Efectuarea cu eficienţă şi profesionalism a operaţiunilor pe care declanşarea procedurii insolvenţei le presupune;
 • Respectarea riguroasă a termenelor şi etapelor procedurale prevăzute de lege;
 • Realizarea cu profesionalism a unei analize a situaţiei economice a societăţii şi în baza acesteia, întocmirea rapoartelor care indică cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență dar și perspectivele de redresare a debitorului insolvent;
 • Supravegherea respectiv conducerea activităţii societăţii debitoare în perioada de observaţie sau de reorganizare;
 • Introducerea de acţiuni pentru anularea unor acte frauduloase ale debitorului;
 • Maximizarea valorii activelor societăţii aflate în insolvenţă în vederea acoperirii creanţelor deţinute de către creditorii societăţii;
 • Întocmirea unui plan de reorganizare şi supravegherea realizării acestuia; Întocmirea strategiei de lichidare a activelor, în vederea maximizării valorii acestora;
 • Seriozitate, corectitudine şi legalitate pe toată durata acestei proceduri.

LICHIDĂRI VOLUNTARE SAU CA URMARE A INTERVENIRII DIZOLVĂRII

Aceste proceduri se aplică atât societăților înființate în temeiul Legii 31/1990 cât și ONG-urilor (asociații și fundații) care, prin hotărârea după caz a asociaților, acționarilor sau a fondatorilor decid să își înceteze activitatea și să între în procedura de lichidare voluntară.

Scopul acestor proceduri îl constituie lichidarea activului patrimonial, acoperirea integrală a pasivului, radierea entității din registrul în care este înscrisă (Registrul Comerțului, Registrul asociaților și fundațiilor).

Oferim consultanță comprehensivă pentru gestionarea profesionistă și rapidă a acestui tip de proceduri de lichidare.